Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor je werknemers is voor de werkgever een kostenpost. Het getuigt echter van goed werkgeverschap als je ook op deze manier voor je werknemers zorgt. Een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering zie je vooral bij grote organisaties en voor werknemers met een bovenmodaal salaris.

De eerste twee jaar

De eerste twee jaar is de werkgever verplicht minimaal 70% van het bruto loon aan de zieke of arbeidsongeschikte werknemer te betalen. In de meeste cao’s staat dat in het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 70% van het bruto loon aan de ziek werknemer wordt uitgekeerd.

Na twee jaar

Als je langer dan twee jaar ziek bent, kan de werkgever de werknemer ontslaan. De werkgever kan daarvoor een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. De werkgever moet wel kunnen aantonen dat het ontslag redelijk is. Je krijgt als zieke of arbeidsongeschikte werknemer dan te maken met de Wet werk en inkomen aar arbeidsvermogen (WIA). De werknemer kan daardoor fors achteruit gaan in inkomen en zelfs terugvallen tot bijstandsniveau.

Welke uitkeringen zijn er?

Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: De IVA-uitkering en de WGA-uitkering. De IVA-uitkering is 75% van het WIA-maandloon. Het WIA-maandloon is begrensd tot het maximum dagloon. Werknemers die meer dan bruto 55.927 euro (SV-loongrens) per jaar (2019) verdienen worden dus dubbel gekort. Voorwaarden om voor deze uitkering in aanmerking te komen, zijn volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Dit is het geval als je niet meer dan 20% van je laatstverdiende salaris kunt verdienen en er geen of zeer geringe kans is dat de arbeidsongeschiktheid verbetert binnen een termijn van vijf jaar.

Ben je deels arbeidsongeschikt dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn: je bent voor minimaal 35% arbeidsongeschikt en je hebt minimaal 26 weken gewerkt in de 36 weken direct voordat je ziek werd. Er zijn drie soorten WGA-uitkeringen (de loongerelateerde-, de loonaanvullings- en vervolguitkering).

Image

Schema IVA-uitkeringen
Bron: De Goudse Verzekeringen

De oplossingen voor de voornoemde hiaten

Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, hebben geen recht op een WIA-uitkering. De werknemers blijven ook na twee jaar ziek zijn of arbeidsongeschiktheid in dienst bij de werkgever. Je krijgt echter wel te maken met een inkomensterugval die je kunt verzekeren door een WIA-bodemverzekering af te sluiten.

Werknemers die ten minste 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn, kunnen na twee jaar door de werkgever worden ontslagen. De inkomensterugval kun je verzekeren door een WGA Hiaat verzekering af te sluiten. De mate van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor de hoogte van de uitkering.

Werknemers die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn, kunnen ook na twee jaar ziek zijn of arbeidsongeschiktheid door de werkgever worden ontslagen. De inkomensterugval kun je verzekeren door een WIA-aanvullingsverzekering af te sluiten.

Voor diegene die meer dan bruto 55.927 euro per jaar (2019) verdienen, kun je voor je werknemers een WIA-Excedentenverzekering afsluiten. Ook na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn je werknemers voldoende beschermd tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Neem contact op met Levente Kalmár, de AOV specialist van Boveko Bedrijfsverzekeringen, om een voorziening voor je eigen arbeidsongeschiktheid en/of de arbeidsongeschiktheid van je werknemers te treffen. Hij legt de moeilijke materie graag aan je uit. De zorg van jou en je werknemers is ook onze zorg. Wij helpen je graag.

Contactformulier